veřejná dražba 24DR3104

Popis nemovitosti

Předmětem dražby je budova čp. 1413, bývalá kotelna, která v současné době není využívána ke svému účelu. Nemovitost se nachází v obci - městě Strážnice, katastrální území Strážnice na Moravě. Budova je umístěna v centru města, v těsné blízkosti obchodního domu, kulturního střediska, na okraji sídliště, v rovinném terénu. Přístup k nemovitosti je po komunikaci s asfaltovým povrchem. Budova je nepodsklepená, v jedné části dvoupodlažní s plochou jednoplášťovou střechou a komínem. Kotelna sestává ze dvou provozně propojených částí - vlastní kotelny se zázemím a skladu s nádrží na topný olej. Půdorysná zástavba je obdélníková. První nadzemní podlaží je částečně pod úrovní terénu.
Předmětem dražby není pozemek parc.č. 243/1, na kterém je nemovitost vystavěna. Pozemek je jiného vlastníka, a to Města Strážnice.

Budova čp. 1413 - bývalá kotelna na pozemku parc.č. 234/1
Jedná se o budovu, která dříve sloužila jako kotelna, ze které bylo dodáváno teplo a teplá užitková voda do blízkých obytných domů s bytovými jednotkami. Budova sestává ze dvou částí provozně propojených.
Dispoziční řešení:
Vstup do budovy je z přední a boční části budovy. Z přední části budovy se vchází plechovými vraty do první místnosti, kde se původně nacházely kotle na topný olej. Kotle jsou odstraněny, zůstaly pouze betonové podstavce. Po železném schodišti se přechází do druhé menší místnosti, která sloužila pro údržbu a jako příruční sklad. Do II.NP se vchází betonovým schodištěm s ocelovým zábradlím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází rozvodna a regulační místnost (která již neslouží svému účelu), kanceláře, sociální zařízení (záchod, umývárna se sprchou) a místnost, kde byly umístěny bojlery - zásobníky pro teplou užitkovou vodu. Bojlery jsou demontovány, zůstaly pouze betonové podstavce.
Vstup do druhé části - skladu je možný venkovním betonovým schodištěm z boční části budovy, nebo vnitřním schodištěm a chodbou. Prostor sloužil pro skladování paliva - topného oleje, který byl umístěn v zásobníku. Zásobník o objemu cca 250m3 je osazen na betonovém podstavci. Zásobník není odstraněn. 
Konstrukční řešení:
Základy jsou betonové s vodorovnou izolací a částečně i svislou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové nosné a svislé konstrukce jsou betonové skeletové s cihelným vyzděním v průměrné tloušťce 50cm. Stropy jsou tvořeny stropními betonovými deskami (panely), s viditelnými trámy. Střecha je plochá. Krytina je tvořena asfaltovanou lepenkou s nátěrem. Klempířské konstrukce jsou úplné, tvořeny z pozinkovaného plechu. Úprava vnitřních povrchů je tvořena vápennou omítkou hladkou jednovrstvou. Úprava vnějších povrchů (fasáda) je břizolitová. Vnitřní obklady keramické jsou provedeny v umývárně, sprše a na WC. Schodiště vnitřní je betonové s povrchem teraco a s ocelovým zábradlím. Výlez na střechu ze II. NP je pomocí ocelového žebříku. Dveře vstupní jsou plechové, vnitřní z převážné části jsou plechové plné, dveře do sociálních místností jsou dřevěné hladké plné. Vrata z přední části jsou plechová. Okna v celé budově jsou ocelová zdvojená do ocelových rámů. Ve dvou oknech chybí dvojité zasklení. Okna jsou otevíravá a výklopná. Povrchy podlah jsou tvořeny betonovou mazaninou (rozvodna, sklad paliva, místnost údržby, chodba), dlažbou z teraca (místnost, kde byly kotle a bojlery) a povlaky z PVC (sociální zařízení, kanceláře). Vytápění - rozvody zůstaly, ale zdroje tepla jsou demontovány (vzhledem k demontáži bude potřebná rekonstrukce). Elektroinstalace je provedena světelná i motorová, ale vzhledem k demontáži kotlů a bojlerů bude potřebná rekonstrukce. Bleskosvod je osazen. Vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace a rozvod studené vody jsou provedeny a funkční. Zdroje teplé vody jsou demontovány. Odpady jsou svedeny veřejné kanalizační sítě. Vnitřní hygienické vybavení tvoří vyzděný sprchový kout, 2*umývadlo, záchod splachovací. 
Budova byla postavena dle sdělení objednavatele, vlastníka a pracovníka městského úřadu v roce 1969. Budova v současné době není využívána. Údržba v době provozu byla řádná. V současné době objekt není nijak zvlášť udržován. Byl dán vlastníkem k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. 

Zatřídění budovy
Účel užití budovy (původně) M - výrobní pro energetiku
(v budoucnu) S - skladování, malovýroba
F - služby, administrativa,
Typ konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových a zděná

Výpočet zastavěných ploch
1.NP - I.část: 9,65m*18,60m = 179,49m2
II.část: 11,25m*12,15m = 205,80m2
Celkem 385,29m2
2.NP - I.část: 9,65m*18,60m = 179,49m2

Výšky podlaží sv. konstr.
1.NP - I.část: 4,10m 4,45m
II.část: 7,70m 8,45m
2.NP - I.část: 3,60m 4,35m

Výpočet obestavěného prostoru
I.část:
(9,65m*18,60m*8,80m) 
Obestavěný prostor OPI = 1.579,512m3
II.část:
(11,25m*12,15m*8,45m)
Obestavěný prostor OPII = 1.155,009m3

Obestavěný prostor celkem:
OP = OPI + OPII 
OP = 1.579,512m3 + 1.155,009m3 
OP = 2.734,521m3

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]