veřejná dražba 24DR3104

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3104

Obchodní společnost REALITAS, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní 121, PSČ 686 01, identifikační číslo 25500953, jako dražebník oprávněný k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem v Uherském Hradišti - okresním živnostenským úřadem dne 17.07.2000 pod č.j. ŽÚ-00-17583-HL‚ (dále jen "dražebník")
v y h l a š u j e 

podle ustanovení § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

na den 25. ledna 2001 (čtvrtek) v 10.00 hod.

v prostorách velké zasedací místnosti v přízemí budovy Školského úřadu v Uherském Hradišti, Na Morávce 1037 
k o n á n í    d o b r o v o l n é    d r a ž b y 
takto:

1. Místo, datum a čas zahájení dražby:

Dražba se koná v prostorách velké zasedací místnosti v přízemí budovy Školského úřadu v Uherském Hradišti, Na Morávce 1037 dne 25. ledna 2001 se zahájením v 10.00 hodin. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora. 

2. Zápis účastníků dražby:

Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 25. ledna 2001 v době od 9.15 hod. do zahájení dražby. 

3. Označení předmětu dražby:

a) Předmětem dražby je nemovitost:
- stavba občanské vybavenosti (bývalá kotelna) č.p. 1413, vystavěná na pozemku p.č. 234/1 zastavěná plocha,
zapsaná dosud na listu vlastnictví č. 5950 katastru nemovitostí pro katastrální území Strážnice na Moravě ve vlastnictví společnosti ŽILKA spol. s r.o. se sídlem Sadová 541, Říčany u Brna, PSČ 664 82, IČO 41539605, DIČ 293-41539605.

Předmětem dražby není pozemek p.č. 234/1 zastavěná plocha, na němž je nemovitost vystavěna.

4. Prohlídka předmětu dražby:

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 11. ledna 2001 (čtvrtek) v 10.00 hod.
2. dne 18. ledna 2001 (čtvrtek) v 10.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, to je před budovou č.p. 1413, vystavěnou na pozemku p.č. 234/1, vše v katastrálním území Strážnice na Moravě, v obci Strážnice.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

5. Cena předmětu dražby:

Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé byl zjištěn posudkem znalce Ing. Moniky Markové ze dne 30.11.2000, pod číslem posudku 491-167/2000, a to na částku ……………………………………………………………...… 2,400.000,00 Kč, slovy: dvamilionyčtyřistatisíc korun českých.

6. Nejnižší podání a minimální příhoz:

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve výši ………….. 1,500.000,00 Kč; slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých.. 

Dražebník a navrhovatel se dohodli na tom, že licitátor je oprávněn v průběhu dražby v případě, že nebylo učiněno nejnižší podání ujednané v této smlouvě, snížit nejnižší podání o částku ………………………………………..……………………..… 500.000,00 Kč; slovy: pětsettisíc korun českých.

Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve výši .. 10.000,00 Kč; slovy: desettisíc tisíc korun českých.

7. Dražební jistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši …………….. 150.000,00 Kč; slovy: jednostopadesáttisíc korun českých.

Dražební jistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, složením nebo bankovním převodem na bankovní účet dražebníka č. 154 3289 319 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol (VS) = identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby, konstantní symbol = 0008. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Dražební jistotu je možné složit v hotovosti k rukám dražebníka v den konání dražby a v místě konání dražby v době stanovené pro zápis účastníků dražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 10. prosince 2000 a končí zahájením dražby.

Dokladem o složení dražební jistoty je:

a) Výpis z účtu u banky, prokazující, že z účtu příkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce uskutečněna platba částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že do vlastních rukou dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebník před zahájením dražby přijal od účastníka dražby v hotovosti částku odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
f) záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši nejméně částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota vrácena dražebníkem nejpozději do dvou bankovních dnů ode dne konání dražby

a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu u banky, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi při zápisu do seznamu účastníků dražby nebo 
b) na adresu takového účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků dražby formou peněžní zásilky, doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty), 
c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti může být jimi složená dražební jistota vrácena formou šeku pro výběr hotovosti z účtu dražebníka u banky, který jim dražebník předá v den dražby po jejím skončení,
d) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, vrátí dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den dražby po jejím skončení.


8. Popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv s předmětem dražby spojených

Předmětem dražby je budova čp. 1413, bývalá kotelna, která v současné době není využívána ke svému účelu. Nemovitost se nachází v obci - městě Strážnice, katastrální území Strážnice na Moravě. Budova je umístěna v centru města, v těsné blízkosti obchodního domu, kulturního střediska, na okraji sídliště, v rovinném terénu. Přístup k nemovitosti je po komunikaci s asfaltovým povrchem. Budova je nepodsklepená, v jedné části dvoupodlažní s plochou jednoplášťovou střechou a komínem. Kotelna sestává ze dvou provozně propojených částí - vlastní kotelny se zázemím a skladu s nádrží na topný olej. Půdorysná zástavba je obdélníková. První nadzemní podlaží je částečně pod úrovní terénu.

Předmětem dražby není pozemek parc.č. 243/1, na kterém je nemovitost vystavěna. Pozemek je jiného vlastníka, a to Města Strážnice.

Popis:

Jedná se o budovu, která dříve sloužila jako kotelna, ze které bylo dodáváno teplo a teplá užitková voda do blízkých obytných domů s bytovými jednotkami. Budova sestává ze dvou částí provozně propojených.

Dispoziční řešení:

Vstup do budovy je z přední a boční části budovy. Z přední části budovy se vchází plechovými vraty do první místnosti, kde se původně nacházely kotle na topný olej. Kotle jsou odstraněny, zůstaly pouze betonové podstavce. Po železném schodišti se přechází do druhé menší místnosti, která sloužila pro údržbu a jako příruční sklad. Do II.NP se vchází betonovým schodištěm s ocelovým zábradlím. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází rozvodna a regulační místnost (která již neslouží svému účelu), kanceláře, sociální zařízení (záchod, umývárna se sprchou) a místnost, kde byly umístěny bojlery - zásobníky pro teplou užitkovou vodu. Bojlery jsou demontovány, zůstaly pouze betonové podstavce.

Vstup do druhé části - skladu je možný venkovním betonovým schodištěm z boční části budovy, nebo vnitřním schodištěm a chodbou. Prostor sloužil pro skladování paliva - topného oleje, který byl umístěn v zásobníku. Zásobník o objemu cca. 250m3 je osazen na betonovém podstavci. Zásobník není odstraněn.

Konstrukční řešení:

Základy jsou betonové s vodorovnou izolací a částečně i svislou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové nosné a svislé konstrukce jsou betonové skeletové s cihelným vyzděním v průměrné tloušťce 50cm. Stropy jsou tvořeny stropními betonovými deskami (panely), s viditelnými trámy. Střecha je plochá. Krytina je tvořena asfaltovanou lepenkou s nátěrem. Klempířské konstrukce jsou úplné, tvořeny z pozinkovaného plechu. Úprava vnitřních povrchů je tvořena vápennou omítkou hladkou jednovrstvou. Úprava vnějších povrchů (fasáda) je břizolitová. Vnitřní obklady keramické jsou provedeny v umývárně, sprše a na WC. Schodiště vnitřní je betonové s povrchem teraco a s ocelovým zábradlím. Výlez na střechu ze II. NP je pomocí ocelového žebříku. Dveře vstupní jsou plechové, vnitřní z převážné části jsou plechové plné, dveře do sociálních místností jsou dřevěné hladké plné. Vrata z přední části jsou plechová. Okna v celé budově jsou ocelová zdvojená do ocelových rámů. Ve dvou oknech chybí dvojité zasklení. Okna jsou otevíravá a výklopná. Povrchy podlah jsou tvořeny betonovou mazaninou (rozvodna, sklad paliva, místnost údržby, chodba), dlažbou z teraca (místnost, kde byly kotle a bojlery) a povlaky z PVC (sociální zařízení, kanceláře). Vytápění - rozvody zůstaly, ale zdroje tepla jsou demontovány (vzhledem k demontáži bude potřebná rekonstrukce). Elektroinstalace je provedena světelná i motorová, ale vzhledem k demontáži kotlů a bojlerů bude potřebná rekonstrukce. Bleskosvod je osazen. Vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace a rozvod studené vody jsou provedeny a funkční. Zdroje teplé vody jsou demontovány. Odpady jsou svedeny veřejné kanalizační sítě. Vnitřní hygienické vybavení tvoří vyzděný sprchový kout, 2*umývadlo, záchod splachovací. 

Budova byla postavena dle sdělení objednavatele, vlastníka a pracovníka městského úřadu v roce 1969. Budova v současné době není využívána. Údržba v době provozu byla řádná. V současné době objekt není nijak zvlášť udržován.

Zatřídění budovy
Účel užití budovy (původně) M - výrobní pro energetiku
(v budoucnu) S - skladování, malovýroba
F - služby, administrativa,
Typ konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových a zděná

Výpočet ploch podlaží
1.NP - I.část: 9,65m*18,60m = 179,49m2
II.část: 11,25m*12,15m = 205,80m2
Celkem 385,29m2
2.NP - I.část: 9,65m*18,60m = 179,49m2

Výšky podlaží sv. konstr.
1.NP - I.část: 4,10m 4,45m
II.část: 7,70m 8,45m
2.NP - I.část: 3,60m 4,35m

Výpočet obestavěného prostoru
I.část:
(9,65m*18,60m*8,80m) 
Obestavěný prostor OPI = 1.579,512m3
II.část:
(11,25m*12,15m*8,45m)
Obestavěný prostor OPII = 1.155,009m3

Obestavěný prostor celkem:
OP = OPI + OPII 
OP = 1.579,512m3 + 1.155,009m3 
OP = 2.734,521m3 
9. Popis závazků na předmětu dražby váznoucích:

Na předmětu dražby neváznou žádné závazky.

10. Popis stavu, v němž se předmět dražby nachází:

Nemovitost je momentálně bez využití. Stav nemovitosti vyjadřuje stáří objektu, pravidelná údržba v době provozu byla prováděna, po ukončení provozu v roce 1999 již nebyla žádná údržba prováděna, což se projevilo i na stavu objektu, který vyžaduje rekonstrukci.

11. Účast na dražbě:

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. 
Účastníkem dražby může být i stát.
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu;nikdo nesmí dražit za ně. 
Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj ; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníci dražby jsou před zahájením dražby povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené 
a) doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, 
b) v případě právnických osob doložit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (jiného rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána) ne starším tří měsíců, že jsou oprávnění jménem účastníka jednat, 
c) v případě zastoupení na základě plné moci pak i písemnou plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem zmocnitele,
d) doložit své čestné prohlášení, že nejsou ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobami vyloučenými z dražby, v případě zastoupení na základě plné moci pak čestné prohlášení zmocnitele - účastníka dražby, že zmocnitel není ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobou vyloučenou z dražby, pokud takové prohlášení není součástí předložené plné moci (vzor čestného prohlášení je zájemcům k disposici v sídle dražebníka v pracovních dnech v době od 09.00 hod. do 15.00 hod., na adrese dražebníka www.realitas.cz (Internet) a bude rovněž k disposici při zápisu účastníků dražby),
e) dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,
f) způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty, 
g) po prokázání složení dražební jistoty převzít dražební číslo.

Mimo účastníků dražby a pracovníků příslušného živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj, pověřených kontrolou dražby, může být dražbě přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné ve výši 100,00 Kč. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby. 

Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům a dodržovat dražební řád, který bude vyvěšen před vchodem do místnosti, v níže se koná dražba v době zahájení zápisu účastníků dražby. 
12. Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. 

Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do tří měsíců od skončení dražby, a to 
a) v hotovosti složením na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
b) převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo 1543289319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
c) poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti některým ze způsobů, uvedených v tomto bodě. Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku).

13. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je podle ustanovení § 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Vydražitel převzetí předmětu dražby potvrdí. Předmět dražby předává vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší dražebník, bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit a vydražitel.
Předání předmětu dražby vydražiteli se uskuteční v místě, kde se předmět dražby nachází a bude zahájeno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby. 
O datu a čase zahájení předání předmětu dražby vydražiteli uvědomí dražebník vydražitele písemně zásilkou zaslanou do vlastních rukou na adresu vydražitele uvedenou v seznamu účastníků dražby nejméně 7 dnů přede dnem zahájení předání předmětu dražby, pokud se dražebník a vydražitel po dni nabytí vlastnictví k předmětu dražby vydražitelem písemně nedohodnou jinak. 
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

14. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem dne 1.12.2000 a bude ve lhůtě nejméně 30 dnů před zahájením dražby:

1. zveřejněna na úřední desce Městského úřadu ve Strážnici, okres Hodonín,
2. zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz,
3. zaslána vlastníkovi předmětu dražby, 
4. osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním,
5. správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu navrhovatele - vlastníka - Finančnímu úřadu Brno - venkov, 
6. správci daně, v jehož obvodu se nemovitost nachází - Finančnímu úřadu ve Veselí nad Moravou.

Tato dražební vyhláška bude vyvěšena spolu se všemi jejími dodatky před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.

Stejnopis této dražební vyhlášky, uložený u dražebníka, je podepsán navrhovatelem a jeho podpis je úředně ověřen.

V případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází dražebník vyhotoví a připojí dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl a takový dodatek zveřejní stejným způsobem. 

V Uherském Hradišti dne 1.12.2000
Jiří Kozumplík
jednatel obchodní společnosti
REALITAS, s.r.o.
za dražebníka
Ing. Pavel Žilka
jednatel obchodní společnosti
ŽILKA spol. s.r.o.
za navrhovatele

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]