veřejná dražba 24DR3254

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3254

Obchodní společnost REALITAS, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Otakarova 1253, PSČ 686 01, identifikační číslo 25500953, vedena u Krajského soudu v Brně v oddíle C, číslo vložky 28116, jako dražebník oprávněný k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem v Uherském Hradišti - okresním živnostenským úřadem dne 6.3.2002 pod č.j. ŽÚ-02-26479-ZA‚ (dále jen "dražebník")

v y h l a š u j e 

podle ustanovení § 25 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

na den 25. srpna 2004 (středa) v 9.00 hodin

v aukční síni Realitas, Otakarova 1253, Uherské Hradiště (3. patro Domu bytové kultury)

k o n á n í   d o b r o v o l n é   o p a k o v a n é   d r a ž b y 

takto:


1. Místo, datum a čas zahájení dražby:

Dražba se koná v aukční síni Realitas, Otakarova 1253, Uh.Hradiště (3. patro Domu bytové kultury), dne 25. srpna 2004 se zahájením v 9.00 hodin. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora.

2. Zápis účastníků dražby:

Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 25. srpna 2004 od 8.30 hodin do zahájení dražby.

3. Označení předmětu dražby:

Předmětem dobrovolné opakované dražby podle této dražební vyhlášky je tento soubor movitých věcí:

1. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
2. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
3. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
4. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
5. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
6. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
7. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
8. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
9. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkčnost nebyla prověřena, může být nefunkční
10. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkčnost nebyla prověřena, může být nefunkční

4. Prohlídka předmětu dražby:

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v tomto termínu:
1. dne 19. srpna 2004 v 9.00 hodin.

Sraz účastníků prohlídky se stanovuje v Bučovicích, ulice Sokolovská, č.p. 608.


Veškeré informace poskytne dražebník na telefonu: +420 602 70 44 55 nebo +420 608 666 555.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

5. Cena předmětu dražby:

Cena předmětu dražby byla zjištěna na částku 89.250,- Kč; slovy osmdesátdevěttisícdvěstapadesát korun českých.

6. Nejnižší podání a minimální příhoz:

Dražebník a navrhovatel se dohodli na tom, že výše nejnižšího podání bude činit částku 59.500,- Kč; slovy padesátdevěttisícpětset korun českých.

Dražebník a navrhovatel se dohodli na tom, že minimální příhoz bude stanoven ve výši 1.000,- Kč; slovy: jedentisíc korun českých.

Cena zjištěná i výše nejnižšího podání jsou ceny včetně DPH 19%, cena dosažená vydražením bude cenou včetně DPH ve výši 19%. Navrhovatel se zavazuje vystavit neprodleně po zaplacení ceny dosažené vydražením daňový doklad a předat jej vydražiteli.
7. Dražební jistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých.

Dražební jistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, složením nebo bankovním převodem na bankovní účet dražebníka č. 154 3289 319 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol (VS) = identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby, konstantní symbol = 0008. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Dražební jistotu je možné složit v hotovosti k rukám dražebníka v den konání dražby a v místě konání dražby v době stanovené pro zápis účastníků dražby, a to v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a v souladu se zákonem č. 254/2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem podpisu této vyhlášky a končí zahájením dražby.

Dokladem o složení dražební jistoty je:
a) Výpis z účtu u banky, prokazující, že z účtu příkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce uskutečněna platba částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že do vlastních rukou dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebník před zahájením dražby přijal od účastníka dražby v hotovosti částku odpovídající dražební jistotě, stanovené v této vyhlášce nebo
f) záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši nejméně částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota vrácena dražebníkem nejpozději do dvou bankovních dnů ode dne konání dražby:
a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu u banky, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi při zápisu do seznamu účastníků dražby nebo 
b) na adresu takového účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků dražby formou peněžní zásilky, doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),
c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti může být jimi složená dražební jistota vrácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu dražebníka u banky, který jim dražebník předá v den dražby po jejím skončení,
d) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, vrátí dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den dražby po jejím skončení.

8. Popis předmětu dražby, stavu v němž se nachází, jeho příslušenství a práv s předmětem dražby spojených

Předmětem dobrovolné dražby podle této smlouvy je tento soubor movitých věcí:

1. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
2. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
3. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
4. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
5. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
6. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční
7. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
8. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkční 
9. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkčnost nebyla prověřena, může být nefunkční
10. potravinářský míchací stroj RE - 22, funkčnost nebyla prověřena, může být nefunkční

Stav movitých věcí odpovídá jejich stáří a způsobu užívání. 

9. Popis závazků na předmětu dražby váznoucích:

Navrhovatel byl Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 44 K 27/2002-77 ze dne 26.03.2003 ustaven správcem konkursní podstaty úpadce KORLAN s.r.o. - v likvidaci se sídlem Bučovice, Sokolovská 608, okres Vyškov, PSČ 685 01, identifikační číslo 63486709 a movité věci uvedené v bodě 3. této vyhlášky zapsal do konkursní podstaty úpadce.

Navrhovatel prohlašuje, že s předmětem dražby nejsou spojeny žádné závazky, jež by byly navrhovateli známy.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly jakékoli dluhy nebo věcná břemena, že by měl předmět dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl navrhovatel omezen v nakládání nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen, vyjma uvedených v předchozím odstavci.

10. Účast na dražbě:Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být i stát. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu;nikdo nesmí dražit za ně.

Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníci dražby jsou před zahájením dražby povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené 
a) doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, 
b) v případě právnických osob doložit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (jiného rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána) ne starším tří měsíců, že jsou oprávnění jménem účastníka jednat, 
c) v případě zastoupení na základě plné moci pak i písemnou plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem zmocnitele,
d) doložit své čestné prohlášení, že nejsou ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobami vyloučenými z dražby, v případě zastoupení na základě plné moci pak čestné prohlášení zmocnitele - účastníka dražby, že zmocnitel není ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobou vyloučenou z dražby, pokud takové prohlášení není součástí předložené plné moci (vzor čestného prohlášení je zájemcům k disposici v sídle dražebníka v pracovních dnech v době od 09.00 hod. do 15.00 hod. a bude rovněž k dispozici při zápisu účastníků dražby),
e) dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,
f) způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty, 
g) po prokázání složení dražební jistoty převzít dražební číslo.

Dražbě může být přítomna každá osoba, bez povinnosti platit vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům a dodržovat dražební řád, který bude vyvěšen před vchodem do místnosti, v níže se koná dražba v době zahájení zápisu účastníků dražby.

11. Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. 

Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v souladu s ustanoveními § 29 zákona č. 26/2000 Sb., a to
a) v hotovosti složením na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
b) převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo 1543289319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
c) poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti některým ze způsobů, uvedených v tomto bodě. Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku).
12. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je podle ustanovení § 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. 

Vydražitel převzetí předmětu dražby potvrdí. Předmět dražby předává vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit.

O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší dražebník, bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit a vydražitel. Předání předmětu dražby vydražiteli se uskuteční v místě, kde se předmět dražby nachází a bude zahájeno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby.

O datu a čase zahájení předání předmětu dražby vydražiteli uvědomí dražebník vydražitele písemně zásilkou zaslanou do vlastních rukou na adresu vydražitele uvedenou v seznamu účastníků dražby nejméně 7 dnů přede dnem zahájení předání předmětu dražby, pokud se dražebník a vydražitel po dni nabytí vlastnictví k předmětu dražby vydražitelem písemně nedohodnou jinak.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.

Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

13. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška bude ve lhůtě nejméně 10 dnů před zahájením dražby:
1. zaslána vlastníkovi předmětu dražby, 
2. zaslána osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním,
3. uveřejněna způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým,
4. uveřejněna na centrální adrese www.centralni-adresa.cz.

Tato dražební vyhláška bude vyvěšena spolu se všemi jejími dodatky před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.

Stejnopis této dražební vyhlášky, uložený u dražebníka, je podepsán navrhovatelem.

V případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází dražebník vyhotoví a připojí dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl a takový dodatek zveřejní stejným způsobem. 

V Uherském Hradišti dne 29.7.2004

Jiří Kozumplík 
jednatel obchodní společnosti 
REALITAS, s.r.o. 
za dražebníka

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]