veřejná dražba 24DR3352

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3352

Obchodní společnost REALITAS, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Otakarova 1253, PSČ 686 01, identifikační číslo 25500953, vedena u Krajského soudu v Brně v oddíle C, číslo vložky 28116, jako dražebník oprávněný k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem v Uherském Hradišti - okresním živnostenským úřadem dne 6.3.2002 pod č.j. ŽÚ-02-26479-ZA‚ (dále jen "dražebník")
v y h l a š u j e 

podle ustanovení § 25 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

na den 24. května 2006 (středa) v 10.00 hodin

v prostorách Loděnice YACHT KLUBU CERE, Podolské nábřeží - přístav 1, Praha 4 - Podolí,

k o n á n í   d o b r o v o l n é   o p a k o v a n é   d r a ž b y 

takto:

1. Místo, datum a čas zahájení dražby:

Dražba se koná v prostorách Loděnice YACHT KLUBU CERE, Podolské nábřeží - přístav 1, Praha 4 - Podolí, dne 24. května 2006 se zahájením v 10.00 hodin. Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora. 

2. Zápis účastníků dražby:

Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 24. května 2006 od 9.30 hodin do zahájení dražby.

3. Označení předmětu dražby:

Předmětem dobrovolné opakované dražby je tato nemovitost:
- budova č.p. 48 (bydlení), vystavěná na pozemku p.č. st. 73, 
zapsáno na LV č. 230 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec Vinařice, k.ú. Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav, ve SJM manželů Hrdlička Jiří a Hrdličková Jarmila, oba bytem Vinařice 48, Dobrovice, PSČ 294 41.

Pozemek p.č. st. 73 je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem této dražby.

4. Prohlídka předmětu dražby:

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 16. května 2006 v 8.00 hodin,
2. dne 17. května 2006 v 8.00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, v obci Vinařice, k.ú. Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav.

Veškeré informace poskytne dražebník na telefonu: +420 602 70 44 55 nebo +420 608 666 555.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

5. Cena předmětu dražby:

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce Ing. Josefa Pavlovského, bytem Šebelova 670A, 664 01 Bílovice nad Svitavou, pod číslem posudku 777/005/2006, ze dne 5.2.2006, a to na částku 4.600.000,- Kč, slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých.

6. Nejnižší podání a minimální příhoz:

Dražebník a navrhovatel se dohodli na tom, že výše nejnižšího podání bude činit částku 3.900.000,- Kč, slovy tři miliony devět set tisíc korun českých.

Dražebník a navrhovatel se dohodli na tom, že minimální příhoz bude stanoven ve výši 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých.

7. Dražební jistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých.

Dražební jistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, složením nebo bankovním převodem na bankovní účet dražebníka č. 154 3289 319 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol (VS) = identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby, konstantní symbol = 0008. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Dražební jistotu je možné složit v hotovosti k rukám dražebníka v den konání dražby a v místě konání dražby v době stanovené pro zápis účastníků dražby, a to v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a v souladu se zákonem č. 254/2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem podpisu této vyhlášky a končí zahájením dražby.

Dokladem o složení dražební jistoty je:
a) Výpis z účtu u banky, prokazující, že z účtu příkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce uskutečněna platba částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že do vlastních rukou dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo 
e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebník před zahájením dražby přijal od účastníka dražby v hotovosti částku odpovídající dražební jistotě, stanovené v této vyhlášce nebo
f) záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši nejméně částky odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota vrácena dražebníkem nejpozději do dvou bankovních dnů ode dne konání dražby:
a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu u banky, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi při zápisu do seznamu účastníků dražby nebo 
b) na adresu takového účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků dražby formou peněžní zásilky, doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),
c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti může být jimi složená dražební jistota vrácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu dražebníka u banky, který jim dražebník předá v den dražby po jejím skončení,
d) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, vrátí dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den dražby po jejím skončení.

8. Popis předmětu dražby, stavu v němž se nachází, jeho příslušenství a práv s předmětem dražby spojených

Předmětem dražby je objekt bydlení č.p. 48 vystavěný na pozemku p.č. 73 nacházející se v obci Vinařice, k.ú. Vinařice u Dobrovice, okres Mladá Boleslav. Vedle objektu stojí na stejném pozemku vedlejší stavba - garáž, sklad. U objektu je oplocená zahrada s dřevěným altánkem. 

Příjezd k objektu je po místní zpevněné komunikaci, možnost parkování je na zpevněných plochách u objektu. Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby. Oplocení, zpevněné plochy, brána, opěrné stěny byly provedeny v roce 1999.

Objekt č.p. 48 je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a využité podkroví. Půdorys objektu je tvaru písmene L. Střecha je sedlová, krov dřevěný, střešní krytina je ze šindele. Okna jsou plastová, dveře dřevěné. Nášlapné vrstvy podlah jsou koberce, keramické dlažby. V bytové jednotce v podkroví jsou podlahy převážně plovoucí. V podzemním podlaží jsou skladové prostory a kotel. 1. NP je upraveno jako sídlo firmy - je zde pět kanceláří, kuchyňský kout, sociální zázemí pro muže a ženy. V podkroví je bytová jednotka 4 + kk se sociálním zázemím.

Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Jsou provedeny rozvody plynu, teplé a studené vody, kanalizace a elektroinstalace. Objekt je napojen na přípojky vody, plynu, telefonu a elektroinstalace. Kanalizace je svedena do septiku, který se nachází před objektem, vpravo za branou.

Dle dostupných informací byl původní objekt postaven kolem roku 1920. Původní objekt byl kolem roku 1994 rekonstruován na kanceláře a v roce 1999 byla dokončena a kolaudována bytová jednotka v podkroví.
Technický stav objektu lze hodnotit jako dobrý.

Vlevo od objektu stojí na pozemku p.č. st. 73 vedlejší stavba - skladový objekt s garážemi. Samostatně stojící objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Zdivo je cihelné, střecha je sedlová, konstrukce krovu dřevěná, střešní krytina tašková. Vrata ocelová, výplně okenních otvorů jsou ze sklobetonových tvárnic. V levé části objektu jsou garáže, v pravé části jsou prostory skladové. Také podkroví je využíváno ke skladování. Technický stav objektu lze hodnotit jako dobrý.

Součástí předmětu dražby není pozemek p.č st.73, na kterém se objekt bydlení spolu s vedlejší stavbou nachází. Tento pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka.

Podrobný popis předmětu dražby je k dispozici spolu se znaleckým posudkem u dražebníka.

9. Popis závazků na předmětu dražby váznoucích:

Navrhovatel byl Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. 40K 46/2005-11 ze dne 9.12.2005 ustaven správcem konkursní podstaty úpadce CDL Kabel s.r.o., se sídlem Vinařice 48, PSČ 294 41, pošta Dobrovice, IČ 490 96 516 a nemovitost, jež je předmětem této dražby, zapsal do konkursní podstaty úpadce.

Navrhovatel prohlásil, že předmět dražby zapsal do konkursní podstaty úpadce tak, jak je popsán v této dražební vyhlášce, a že má k předmětu dražby dispoziční práva.

S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky, jež jsou navrhovateli známy: 
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 10.000.000,- Kč a budoucích pohledávek do výše 5.000.000,- Kč pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha, IČ 45244782 na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ZN/1525/03/LCD ze dne 23.10.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 24.10.2003.
- Zapsáno do soupisu konkursní podstaty na základě Oznámení o zapsání nemovitostí do soupisu konkursní podstaty 40K 46/2005 ze dne 21.2.2006.
- Na pozemek, jenž se nachází pod předmětem dražby, a to na pozemek p.č. st. 73 v k. ú. Vinařice u Dobrovice je dle prohlášení navrhovatele uzavřena nájemní smlouva č. 29N00/66 mezi Pozemkovým fondem České republiky a nájemcem panem Jiřím Hrdličkou. Smlouva byla uzavřená 10.5.2000. Výše ročního nájemného sjednaná ve smlouvě je 1.400,- Kč za rok.

Navrhovatel prohlašuje, že na základě ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů, zanikají zástavní práva zpeněžením, to znamená, že navrhovatel podá neprodleně po zaplacení ceny dosažené vydražením Návrh na výmaz těchto práv z katastru nemovitostí.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další dluhy nebo věcná břemena, že by měl předmět dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl navrhovatel omezen v nakládání nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen, vyjma výše uvedených.

10. Účast na dražbě:

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být i stát. 
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu;nikdo nesmí dražit za ně.
Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníci dražby jsou před zahájením dražby povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené 
a) doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, 
b) v případě právnických osob doložit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (jiného rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána) ne starším tří měsíců, že jsou oprávnění jménem účastníka jednat, 
c) v případě zastoupení na základě plné moci pak i písemnou plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem zmocnitele,
d) doložit své čestné prohlášení, že nejsou ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobami vyloučenými z dražby, v případě zastoupení na základě plné moci pak čestné prohlášení zmocnitele - účastníka dražby, že zmocnitel není ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, osobou vyloučenou z dražby, pokud takové prohlášení není součástí předložené plné moci (vzor čestného prohlášení je zájemcům k disposici v sídle dražebníka v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin a bude rovněž k disposici při zápisu účastníků dražby),
e) dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,
f) způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty, 
g) po prokázání složení dražební jistoty převzít dražební číslo.

Dražbě může být přítomna každá osoba, bez povinnosti platit vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům a dodržovat dražební řád, který bude vyvěšen před vchodem do místnosti, v níže se koná dražba v době zahájení zápisu účastníků dražby.

11. Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v souladu s ustanoveními § 29 zákona č. 26/2000 Sb., a to:
a) v hotovosti složením na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
b) převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo 1543289319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008 nebo 
c) poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo 1543289319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Uherské Hradiště, variabilní symbol = identifikační číslo nebo rodné číslo vydražitele, konstantní symbol = 0008.
Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti některým ze způsobů, uvedených v tomto bodě. Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platba směnkou je nepřípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku).

12. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je podle ustanovení § 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. 
Vydražitel převzetí předmětu dražby potvrdí. Předmět dražby předává vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit.
O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší dražebník, bývalý vlastník - osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit a vydražitel. Předání předmětu dražby vydražiteli se uskuteční v místě, kde se předmět dražby nachází a bude zahájeno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby.
O datu a čase zahájení předání předmětu dražby vydražiteli uvědomí dražebník vydražitele písemně zásilkou zaslanou do vlastních rukou na adresu vydražitele uvedenou v seznamu účastníků dražby nejméně 7 dnů přede dnem zahájení předání předmětu dražby, pokud se dražebník a vydražitel po dni nabytí vlastnictví k předmětu dražby vydražitelem písemně nedohodnou jinak.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

13. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška bude ve lhůtě nejméně 10 dnů před zahájením dražby:
1. zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vinařice,
2. zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz,
3. zaslána vlastníkovi předmětu dražby, 
4. zaslána osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním,
5. zaslána správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu navrhovatele - vlastníka,
6. zaslána správci daně, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Tato dražební vyhláška bude vyvěšena spolu se všemi jejími dodatky před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.
Stejnopis této dražební vyhlášky, uložený u dražebníka, je podepsán navrhovatelem a jeho podpis je úředně ověřen.

V případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází dražebník vyhotoví a připojí dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl a takový dodatek zveřejní stejným způsobem. 

V Praze dne 26.4.2006

Jiří Kozumplík 
jednatel obchodní společnosti 
REALITAS, s.r.o. 
za dražebníka

[home page] [nabídka nemovitostí] [realitní kancelář] [veřejné dražby] [vydavatelství]