Jde o označení veřejného prodeje, při němž jsou cenné papíry nabízeny ke koupi předem neurčitému počtu osob a prodají se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Vydražitel se stane vlastníkem akcií po zaplacení ceny dosažené vydražením a to zpětně k okamžiku udělení příklepu. 

Cílem dražby je dosáhnout veřejným a transparentním způsobem zpeněžení předmětu dražby ( v našem případě akcií) za nejvýše možnou dosaženou cenu. Výsledkem dražby je přechod vlastnického práva k předmětu dražby (k akciím) za podmínky úhrady ceny dosažené vydražením 

Právní rámec pro konání veřejných dražeb cenných papírů upravuje zejména zákon §44b zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a vybrané části zákona č. 26/2000sb o veřejných dražbách 

Organizovat veřejné dražby cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v §8 odst. 2 písm.:
  • jemuž byl schválen Komisí pro cenné papíry dražební řád.
  • její dražební řád schválila Komise pro cenné papíry pod č.j. 43/N/175/2001.

Právní ukotvení

Je důležité předznamenat, že dražba cenných papírů je dražba nedobrovolná, není z vůle majitele cenného papíru, nýbrž na podnět třetí osoby. Navrhovatelem je např. emitent, věřitel nebo správce konkursní podstaty, a to pouze za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Veřejnou dražbou cenných papírů je oprávněn organizovat výhradně obchodník s cennými papíry s patřičnou licencí. Dozor nad prováděním dražeb cenných papírů provádí Komise pro cenné papíry a je tedy nutné dobrou přípravou dodržet všechny zákonné ustanovení a zpracovat patřičné dokumenty. 

Varianty veřejné dražby cenných papírů

1. Dražba cenných papírů, které tvoří součást konkursní podstaty. Jedná se o dražbu prováděnou na návrh konkursního správce, oprávněného k nakládání s cennými papíry podle zák. o konkursu a vyrovnání. V souladu s 3 27 odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání může správce konkursní podstaty prostřednictvím obchodníka zpeněžit cenné papíry, které jsou součástí konkursní podstaty, ve veřejné dražbě cenných papírů. 

2. Dražba cenných papírů, které byly vzaty do zástavy - realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru podle 3 44 odst. 2 zákona o cenných papírech. Jedná se o dražbu prováděnou na návrh osoby odlišné od osoby, která je vlastníkem cenného papíru, tj. zástavního věřitele. V souladu s ustanovením 3 44 odst. 2 zákona o cenných papírech prodá obchodník s cennými papíry zastavený cenný papír svým jménem na účet zástavce ve veřejné dražbě, jedná-li se o investiční cenný papír, který není registrován. Z výtěžku z dražby cenných papírů, dojde po započtení nákladů účelně vynaložených na přípravu a organizaci dražby k uspokojení pohledávky zástavního věřitele, až do její výše a nad výši této pohledávky případně výtěžek zástavci. Obdobným způsobem se postupuje, pokud je více přihlášených pohledávek různých zástavních věřitelů. Uspokojení přihlášených pohledávek bude provedeno podle 3 59 a 60 zák. č. 26/2000 Sb. 

3.Dražba listinných cenných papírů, podle 3 44b odst. 4 zákona o cenných papírech, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím těchto listinných cenných papírů. Jedná se o dražbu prováděnou na návrh osoby odlišné od osoby, která je vlastníkem cenného papíru. V souladu s ustanovením 3 44b odst. 4 zákona o cenných papírech dražebník cenných papírů, prokáže-li navrhovatel, že majitel cenného papíru je v prodlení s převzetím listinného cenného papíru při přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný (311 odst. 10 zákona o cenných papírech) nebo listinného cenného papíru (listinné akcie nebo zatimního listu), který má být vydán místo listinného cenného papíru prohlášeného za neplatný (3 214 obchodního zákoníku). Výtěžek z dražby cenných papírů, u kterých je jejich majitel v prodlení s převzetím, vydá dražebník po započtení nákladů dražby navrhovateli, tj. akciové společnosti. Navrhovatel je povinen bezodkladně vydat výtěžek dražby dotčené osobě. 

Postup realizace dražby

Realizace dražby je zásahem do vlastnického práva a je nutné dobrou přípravou dodržet všechna zákonná ustanovení a zpracovat patřičné dokumenty. Navázání kontaktu s firmou, která se na tuto oblast specializuje je v tomto případě nejen zárukou dobrého vstupu do problematiky, ale především dosažení efektního a legislativně nekonfliktního výstupu. Základem je kvalitní smlouva o provedení dražby, precizní zpracování dražební vyhlášky, efektivní inzerce a bezchybné provedení samotné dražby.

Dražby

Veřejné dražbyLorem ipsum dolor sit amet

Dobrovolné dražbyLorem ipsum dolor sit amet

Nedobrovolné dražbyLorem ipsum dolor sit amet